Положение о наблюдательном совете 2014 г.

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ "Рутченківський

завод "Гормаш"

Протокол ?08-04/14 від 08 квітня 2014 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Наглядову раду

публІчного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Рутченківський завод "Гормаш"

(нова редакція)

м.Донецьк - 2014 р.

З М І С Т

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 3

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 3

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 4

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 5

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 6

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 6

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.. 7

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.. 10

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ.. 10

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 10


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНого АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА "Рутченківський завод "Гормаш" (далі - "Товариство") розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Наглядову раду (далі ? "Положення") визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - "Збори") і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. Наглядова рада здійснює свою діяльність за місцезнаходженням Товариства.

1.5. Організаційно-технічна сторона роботи Наглядової ради забезпечується персоналом Товариства й за рахунок Товариства.

1.6. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати в розпорядження Наглядової ради приміщення, інвентар, оргтехніку, канцелярські приналежності, необхідні для зберігання документів і здійснення діяльності Наглядової ради. Надання зазначеного майна здійснюється на підставі заявок, що подаються Головою Наглядової ради на ім'я Генерального директора Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Зборів, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

4) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

6) дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п?яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір такої винагороди встановлюється рішенням Зборів Товариства шляхом затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Зборами рішення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів).

3.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю) відповідно до умов цивільно-правових або трудових договорів, укладених з ними. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Зборів.

3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються Зборами.

4.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер-фізична особа, що має повну дієздатність, має право висувати власну кандидатуру

4.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

4.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

4.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості та типу акцій Товариства, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п?яти) років;

8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. цього Положення;

9) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку).

4.6. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

4.7. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.4 цього Положення;

2) неподання даних, передбачених пп. 6.5 цього Положення;

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. цього Положення;

4) якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності менш як 5 відсотками голосів.

4.8. Наглядова рада не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

1) орган Товариства, до якого висувається особа;

2) особу, якою внесено пропозицію про висунення відповідної кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули цю кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

4.9. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та інші члени Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради обираються Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або юридичних осіб - акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором Товариства.

5.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути:

1) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, що здійснюється Товариством;

2) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

3) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, встановлених законом.

5.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5.5. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 5 (п'яти) днів з дати, коли про це стало відомо, вжити заходів щодо скликання позачергових Зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

6.4. Після обрання на підставі відповідного рішення Зборів з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір (оплатний або безоплатний), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та розмір виплати винагороди (у випадку укладення оплатного цивільно-правового договору), підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, або трудовий договір відповідно до трудового законодавства.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради підписується Головою Зборів, якими обрано Наглядову раду Товариства або іншою уповноваженою Зборами особою. У випадку укладення з членом Наглядової ради трудового договору Генеральний директор видає наказ про призначення члена Наглядової ради на відповідну посаду, передбачену штатним розкладом Товариства, з умовами оплати праці, затвердженими Зборами.

6.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі прийняття Зборами рішення про дострокове припинення всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

6.6. У випадках, передбачених пп. 2, 3 п. 5.5 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п?яти) днів у письмовій формі повідомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

1) Голова Наглядової ради;

2) секретар Наглядової ради;

3) постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

1) відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів;

2) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

4) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) готує доповідь та звітує перед Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.3. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на строк повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною Головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.5. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети та/або робочі групи для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності Генерального директора Товариства, з питань розслідування порушень, заподіяних посадовими особами, тощо.

7.6. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування).

8.2. Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради Товариства.

Прийняття Наглядовою радою рішень шляхом заочного голосування (опитування) не допускається при вирішенні таких питань:

1) затвердження стратегії діяльності, бізнес-планів та програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), який укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх праці, прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора (у тому числі дострокове);

3) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.

8.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

8.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

1) члена Наглядової ради Товариства;

2) Генерального директора Товариства.

8.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства шляхом вручення особисто під розпис Голові Наглядової ради, а за його відсутності ? Генеральному директору Товариства або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки (із обов?язковим зазначенням дати отримання такої вимоги).

Вимога, отримана Генеральним директором або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, повинна бути протягом трьох днів надана Голові Наглядової ради Товариства.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.6. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 3 (трьох) робочих днів після надання відповідної вимоги.

8.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.8 Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради, а також про проведення заочного голосування (опитування) кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 2 (два) календарних дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний або про дату проведення та перелік питань, щодо яких буде проведено заочне голосування (опитування). До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

- бюлетені для голосування - у разі проведення заочного голосування (опитування).

8.9. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) поштову адресу та/або номер факсу, на які має бути надісланий (відправлений) заповнений бюлетень;

3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;

4) формулювання рішень з кожного питання, щодо якого здійснюється опитування;

5) варіанти голосування з кожного питання, щодо якого здійснюється опитування: "за", "проти", "утримався";

6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання, щодо якого здійснюється опитування;

7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

8.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.8 цього Положення.

8.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, а проведення заочного голосування (опитування) визнається таким, що відбулося, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 2 (двоє) членів Наглядової ради.

8.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

8.13.У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину

8.14. Під час голосування (незалежно від форми його проведення) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу і рішення вважається прийнятим Наглядовою радою, якщо за нього проголосували половина членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу, в тому числі обов?язково - Голова Наглядової ради.

8.15. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.16. Під час засідання Наглядової ради Голова Наглядової організує ведення протоколу засідання.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не пізніше ніж протягом п?яти днів після проведення засідання.

8.17. У протоколі засідання Наглядової ради обов?язково зазначаються:

1) місце, дата і час проведення засідання;

2) особи, які брали участь у засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або "утримався" від голосування з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

8.18. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар Наглядової ради.

8.19. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання, викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.20. У разі проведення заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого Головою Наглядової ради строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом або засобами факсимільного зв'язку на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.21. Рішення Наглядової ради у разі проведення заочного голосування (опитування) приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

8.22. За підсумками заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

8.23. Протокол заочного голосування (опитування) має бути остаточно оформлений протягом 5 (п?яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

1) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;

2) питання, винесені на заочне голосування;

3) строк приймання заповнених бюлетенів;

4) кількість отриманих бюлетенів;

5) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради.

8.24. Бюлетені членів Наглядової ради додаються Головою Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.25. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.26. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.27. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, будь-який інший член Наглядової ради.

8.29. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються Головою Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.30. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за збереження та нерозголошення конфіденційної інформації. Перелік інформації, що віднесена до конфіденційної, визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.31. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому законом, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.32. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Члени Наглядової ради здійснюють діяльність без регулярної оплати за виконання своїх обов'язків, як членів Наглядової ради.

За рішенням Зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися разові винагороди.

9.2. Максимальний розмір винагороди членам Наглядової ради визначається Зборами під час затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

9.3. Членам Наглядової ради, з якими Товариством укладено трудові договори, компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Пропозиції про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства.

10.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради.

10.3. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд та затвердження Зборами.

По відхилених пропозиціях їхньому подавцеві направляється письмова обґрунтована відмова.

10.4. У випадку, якщо виникає невідповідність цього Положення або окремих його частин, знову прийнятим законодавству, дія Положення або його окремих частин припиняється.

10.5. До порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають цю невідповідність.

10.6. У період до затвердження необхідних змін у це Положення, Товариство керується відповідним правовим актом.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його Зборами.

Одночасно втрачають чинність всі попередні редакції цього положення із змінами та доповненнями до них.

11.2. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні й розпорядницькі документи у відповідність із цим Положенням у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів від дати набрання чинності цим Положенням.

11.3. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової рад й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства й цим Положенням, регулюються рішеннями органів управління Товариства.

11.4. У випадку, якщо в процесі діяльності Наглядової ради ухвалені рішення або виникли факти або обставини, які, відповідно до законодавства, вимагають оприлюднення їх у формі особливої інформації, така інформація повинна бути надана до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й оприлюднена в порядку й у строки, встановлені законодавством.

Голова

Загальних зборів акціонерів: _______________ В.Б.Молчанов

Секретар

Загальних зборів акціонерів: _______________ Н.І. Кіор

М.П.

 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 13 гостей