Положение об общем собрании акционеров 2014 г.

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ "Рутченківський

завод "Гормаш"

Протокол ?08-04/14 від 08 квітня 2014 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Загальні Збори

публІчного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Рутченківський завод "Гормаш"

(нова редакція)

м. Донецьк - 2014 р.

З М І С Т

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................................................................... 3

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ............................................................................................. 3

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ.......................................................................................... 3

4. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ........................................................................................................... 4

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ.................................................................................................... 7

6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ............................................................................................................... 9

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ................................................................................... 10

8. РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ.......................................................................................................... 11

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ.................................................................. 12

10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ......................................................................................................... 15

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ........................................................................... 16

12. Заключні Положення................................................................................................ 16


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВа "Рутченківський завод "Гормаш" (далі - "Товариство") розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (далі ? "Положення") визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - "Збори") та порядок прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. Товариство повинне забезпечувати всі умови та можливості для проведення Зборів, у тому числі приміщення, оргтехніку, канцелярські приналежності та інші необхідні матеріальні та нематеріальні ресурси.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ

2.1. Збори є вищим органом Товариства.

2.2. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Компетенція Зборів, у тому числі питання, віднесені до виключної їх компетенції, визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства" (надалі - "Закон") та Статутом Товариства.

2.4. Збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни в Статут Товариства.

2.5. Питання, віднесені Законом до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані ними до компетенції інших органів Товариства.

2.6. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання, які відносяться до діяльності Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться відповідно до законодавства України, Статуту Товариства й цього Положення.

2.7. Передача окремих повноважень у компетенцію інших органів Товариства, не позбавляє Збори права ухвалювати рішення щодо цих питань, у випадках, якщо обставини вимагають цього й питання внесені належним чином до порядку денного Зборів.

2.8. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до їх порядку денного, у тому числі з організаційних питань.

2.9. Для оперативного рішення технічних питань, пов'язаних з підготовкою й проведенням Зборів в Товаристві може створюватися тимчасовий Організаційний комітет (далі - "Оргкомітет").

Рішення про створення Оргкомітету приймає Наглядова рада, яка визначає порядок його створення, повноваження й порядок роботи.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Збори.

3.2. Річні Збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання щодо:

1) розгляду звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за його наслідками;

2) розгляду звіту Виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за його наслідками;

3) розгляду звіту Ревізійної Товариства та прийняття рішення за його наслідками;

4) затвердження висновків Ревізійної комісії щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства;

5) затвердження річного звіту Товариства;

6) затвердження порядку розподілу прибутків або визначення порядку погашення збитків Товариства;

7) Інші питання, визначені Статутом Товариства.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов?язково вносяться наступні питання:

1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

2) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

4) обрання Голови та членів Ревізійної комісії;

5) Інші питання, визначені Статутом Товариства.

3.4. Усі інші Збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові Збори скликаються:

1) у разі неплатоспроможності Товариства;

2) у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

35. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Зборів відбуваються в порядку, встановленому Законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.6. Річні та позачергові Збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Зборів передбачає:

1) прийняття рішення про їх скликання;

2) персональне повідомлення акціонерів про скликання Зборів;

3) оприлюднення загального повідомлення про скликання Зборів у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - "НКЦПФР");

4) оприлюднення загального повідомлення про скликання Зборів у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР;

5) розміщення повідомлення про скликання Зборів на ВЕБ-сайті Товариства;

6) надання повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу;

7) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

8) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання Зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради:

1) за власною ініціативою;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, про скликання позачергових Зборів;

3) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину.

4.3. Письмова вимога про скликання позачергових Зборів подається виконавчому органу на адресу на адресу за місцезнаходженням Товариства та повинна обов?язково містити наступну інформацію:

1) назву органу або перелік прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів;

2) підстави для скликання позачергових Зборів;

3) порядок денний позачергових Зборів.

У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних їм акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.4. В день отримання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів копія такої вимоги повинна бути передана до Наглядової ради Товариства.

4.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання виконавчим органом вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути самостійно скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства, передбаченої п. 4.2. цього Положення;

2) відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації з тієї, що наведена в п. 4.3. цього Положення.

Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання виконавчому органу вимоги про їх скликання.

4.6. Рішення Наглядової ради про скликання Зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення Зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

4) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Зборів;

5) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

6) інформацію про обрання головуючого (Голови) та секретаря Зборів;

7) інформацію про обрання персонального складу реєстраційної комісії Зборів або про передачу повноважень реєстраційної комісії Центральному депозитарію України або Депозитарній установі та доручення щодо укладання відповідного договору з цими установами.

8) іншу суттєву інформацію (за необхідністю).

4.7. Формулювання питань, включених до порядку денного Зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.8. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим листом не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.10. Письмове повідомлення про проведення Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами - в разі скликання позачергових Зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 4.5. цього Положення. Встановлена Наглядовою радою (акціонерами) дата не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесяти) календарних днів до дати проведення Зборів.

4.11. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально рекомендованим або простим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, а у разі скликання Зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 4.5. цього Положення - Центральний депозитарій України або Депозитарна установа відповідно до укладеного з ними договору.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів.

Товариство протягом 10 (десяти) робочих днів від дати публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні, розміщує це повідомлення на Загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцяти) днів до дати проведення Зборів розміщує на власному ВЕБ-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

Вимоги абзаців 2,3 та 4 цього пункту не поширюються на випадок скликання позачергових Зборів відповідно до пункту 4.9. цього Положення.

4.12. Персональне письмове повідомлення про проведення Зборів, що надсилається акціонерам, має обов?язково містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата та час проведення Зборів

3) місце проведення Зборів із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

6) перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, із зазначенням конкретно визначеного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Загальне повідомлення про проведення Зборів має містити додаткову інформацію, визначену законодавством України.

4.13. Від дати надіслання повідомлення про Збори до дати їх проведення, акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами рішень з питань порядку денного та формою бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів ? також у місці їх проведення.

4.14. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони мали ознайомитися, крім змін до зазначених документів, пов?язаних зі змінами в порядку денному чи необхідністю виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

4.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

4.16. Письмова пропозиція до порядку денного Зборів має обов?язково містити наступну інформацію:

1) прізвище (найменування) акціонера, який її вносить;

2) кількість та тип належних йому акцій;

3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення;

4) кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів Товариства.

4.17. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 4.5. цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення питання до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Зборів.

4.18. Зміни до порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення до порядку денного нових питань та нових проектів рішень із запропонованих питань у редакції, запропонованій акціонерами. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов?язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається. Наглядова рада (акціонери, що скликають позачергові Збори у випадку, передбаченому п. 4.5. цього Положення) має право відмовити акціонеру (акціонерам) у включенні їх пропозиції до порядку денного Зборів тільки у разі:

1) недотримання строку подання акціонерами пропозицій до порядку денного Зборів, встановленого цим Положенням;

2) відсутності у письмовій пропозиції будь-якої інформації з тієї, що наведена в п. 4.15 цього Положення.

4.19. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів протягом трьох днів з моменту його прийняття надсилається Наглядовою радою акціонеру, що звернувся з такою пропозицією.

4.20. Про зміни, що сталися в порядку денному Зборів, Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Зборів акціонерами у випадку, встановленому п. 4.5. цього Положення ? Національний депозитарій України або Депозитарна установа відповідно до укладеного з ними договору) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення таких Зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надсилання персонально кожному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим листом.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Зборів є:

1) Реєстраційна комісія;

2) Лічильна комісія;

3) Голова Зборів;

4) Секретар Зборів.

5.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія. Склад реєстраційної комісії визначається Наглядовою радою Товариства крім випадків, передбачених Статутом Товариства. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися Центральному депозитарію України або Депозитарній установі за умови укладання відповідного договору.

5.3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Зборах, у переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;

2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

3) видає бюлетені для голосування;

4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Зборів;

6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів;

7) визначає результати голосування з питання обрання лічильної комісії Зборів;

8) здає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі: перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах, протокол за підсумками реєстрації учасників Зборів; Довіреності та журнал обліку довіреностей.

5.4. Кожний зі членів реєстраційної комісії не має права розголошувати інформацію конфіденційного характеру, що стає йому відомою під час роботи реєстраційної комісії й бере на себе зобов'язання про нерозголошення такої інформації.

5.5. Для підрахунку голосів акціонерів на Зборах, а також надання роз?яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборами обирається лічильна комісія.

5.6. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організує голосування на Зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування, тощо).

5.7. Кожний зі членів лічильної комісії не має права розголошувати інформацію конфіденційного характеру, що стає йому відомою під час роботи лічильної комісії й бере на себе зобов'язання про нерозголошення такої інформації.

5.8. За договором, умови якого затверджуються Зборами, повноваження лічильної комісії можуть передаватися Центральному депозитарію України або Депозитарній установі, за умови укладання відповідного Договору.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.9. Для забезпечення керівництва та організації роботи Зборів призначаються Голова та секретар Зборів.

Головуючим на Зборах може бути Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Секретар Зборів призначається Наглядовою радою або обирається Зборами з пропозиції головуючого за умови включення відповідного питання до порядку денного Зборів.

5.10. Голова Зборів:

1) керує роботою Зборів;

2) оголошує про відкриття Зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Зборів та контролює дотримання регламенту Зборів;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово доповідачам та учасникам Зборів;

5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Зборів;

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів;

8) підписує протокол Зборів;

9) здає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі протокол Зборів).

5.11. Секретар Зборів забезпечує відображення ходу Зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Зборів. У разі необхідності Збори за пропозицією головуючого, крім секретаря Зборів, можуть призначати також секретаріат, який допомагає секретарю Зборів у складанні та оформленні протоколу Зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

6.1. Участь у Зборах можуть брати:

1) особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, або їх представники;

2) посадові особи Товариства, які не є акціонерами (з правом дорадчого голосу);

3) представник аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);

4) кандидати на обрання до органів Товариства;

5) представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу;

6) інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

Участь у Зборах членів Наглядової ради, Генерального директора Товариства та членів Ревізійної комісії є обов'язковою, крім випадків наявності поважних причин, з яких вони не мають можливості прийняти участь у Зборах.

6.2. У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у Зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.

6.3. Акціонери можуть брати участь у Зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

6.4. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може посвідчуватися, Центральним депозитарієм України, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, визначеному законодавством.

6.6. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

6.7. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у Зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Товариство.

6.8. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Зборах таким чином:

6.8.1. Від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Зборах;

6.8.2. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Зборах:

1) з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законодавством дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

2) за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

3) з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років.

6.9. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.10. Заява про згоду на участь у Зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

7.1. У день проведення Зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Зборів.

7.2. Реєстрація учасників Зборів проводиться за місцем проведення Зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Зборів, зафіксованого на момент закінчення реєстрації.

7.3. Реєстрація учасників Зборів здійснюється на підставі:

1) переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

2) документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Зборах;

3) довіреності або іншого документа, які засвідчують повноваження представника акціонера.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів.

7.4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

7.5. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування.

7.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів, у якому зазначається:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення Зборів;

3) склад реєстраційної комісії;

4) час початку та закінчення реєстрації учасників Зборів;

5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,;

6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та кількість належних їм голосів;

7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Зборів

8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.

7.7. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, володіють у сукупності понад 10 (десяти) відсотків голосів, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.8. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Головою Наглядової ради Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

7.9. Під час контролю перевіряється:

1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;

2) наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Зборах;

4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5) правомірність відмови у реєстрації;

6) дотримання порядку визначення кворуму Зборів;

7) відповідність протоколу про підсумки реєстрації учасників Зборів фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.10. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ

8.1. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.

8.2. Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму. Збори визнаються правомочними, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Голова Зборів відкриває Збори.

8.3. На початку Зборів Голова Зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про порядок проведення Зборів.

8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності осіб, що не є акціонерами (представниками акціонерів) Товариства, остаточне рішення з цього питання приймається головуючим Зборів.

У разі прийняття головуючим Зборів рішення про неможливість початку роботи Зборів у присутності зазначених осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Зборів.

8.5. Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

8.6. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

За пропозицією учасників Зборів, Головуючим Зборів може бути прийняте рішення про розгляд питань порядку денного в іншій послідовності.

8.7. До початку голосування з кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, Головуючий Зборів оголошує проект рішення з цього питання та рекомендації, висновки щодо проекту рішення, підготовлені Наглядовою радою.

8.8. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу головуючого Зборів.

Головуючий Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

8.9. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів відповідну письмову або усну заяву.

Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8.10. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок головуючому Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача).

8.11. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.12. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.13. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються до завершення Зборів.

Під час підбиття підсумків голосування, Головуючий Зборів може оголошувати перерви на час, необхідний Лічильній комісії для підбиття підсумків голосування

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома всіх акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ

9.1. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування

9.2. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Підрахунок голосів з питань порядку денного Зборів здійснює лічильна комісія.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

9.4. Голосування на Зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.6. Голосування з усіх питань порядку денного Зборів, крім обрання Наглядової ради Товариства, здійснюється шляхом простого голосування.

9.7. Бюлетень для простого голосування повинен містити:

1. повне найменування Товариства;

2. дату і час проведення Зборів;

3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

7. прізвище, ім'я та по-батькові кандидатів на посади членів органів Товариства (крім членів Наглядової ради).

9.8. Голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.9. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосуючих акцій, що належать кожному акціонеру.

7) зазначення кількості голосів для мети кумулятивного голосування, що належать кожному акціонеру.

9.10. В бюлетень для кумулятивного голосування зазначається наступна інформація щодо кожного кандидата, визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

9.10.1. Для фізичних осіб:

1) Прізвище, ім?я, по батькові.

2) Рік народження.

3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.

4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства.

5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).

6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.

7) Загальний стаж роботи.

8) Інформація про стаж роботи протягом останніх п?яти років (період, місце роботи, займана посада).

9) Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості.

10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

11) Чи є кандидат афілійованою особою Товариства.

12) Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

13) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради

14) наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

9.10.2. Для юридичних осіб:

1) Повне найменування.

2) Місцезнаходження.

3) Код за ЄДРПОУ.

4) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.

5) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.

6) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

7) Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

8) Визначена підпунктом 1.1 пункту 1 цих Вимог інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат ? юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

9) Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

9.10.3. Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.

9.10.4. Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат ? юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій раді, включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві такої фізичної особи (осіб) про згоду представляти інтереси кандидата ? юридичної особи в Наглядовій раді.

9.10.5. У разі ненадання кандидатом (іншою особою) заяви, а також у разі відсутності у заяві всіх або частини відомостей, визначених цим Положенням, про це вказується у бюлетені для кумулятивного голосування.

9.10.6. Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди цієї особи.

9.11. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від затвердженого та офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника).

9.12. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.13. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.14. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят)і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів Товариства..

9.15. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Під простою більшістю голосів учасників Збори з метою даного Положення варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення подано більше, ніж 50 (п'ятдесят ) відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвалися як учасники Зборів.

9.16. З кожного питання, включеного до порядку денного, Зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.17. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

9.18. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію України або Депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник зазначених установ.

У протоколі про підсумки голосування обов?язково зазначаються:

1) дата проведення Зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;

3) перелік проектів рішень з кожного з питань винесеного на голосування;

4) кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

5) перелік рішень з кожного з питань винесеного на голосування, прийнятих Зборами.

9.19. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення електронної копії протоколу для голосування в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному ВЕБ-сайті Товариства.

9.20. Рішення Зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

10.1. Хід Зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) Зборів.

10.2. До протоколу Зборів обов?язково заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Зборів;

9) порядок голосування на Зборах;

10) основні тези виступів;

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

10.3. Протокол Зборів, а також затверджені Зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них, інші документи Зборів, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами головуючого та секретаря Зборів, скріплені печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

10.4. Голова та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до Протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них, інших документів Зборів.

10.5. Протокол Зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи реєстраційної та лічильної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Зборів.

10.6. Додатки до Протоколу та інші документи Зборів, посилання на які містить Протокол, є окремими документами. Обов'язковість їх зшивання безпосередньо з протоколом Зборів не передбачається.

10.7. Копії протоколу Зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.

10.8. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі зміни до цього Положення Товариства оформляються окремими додатками до нього або шляхом викладення Положення у новій редакції.

11.2. Пропозиції про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства.

11.3. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради.

11.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд та затвердження Зборами.

11.5. По відхилених пропозиціях їхньому подавцеві направляється письмова обґрунтована відмова.

11.6. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не впливає на чинність інших умов Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

11.7. До порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають цю невідповідність.

11.8. У період до затвердження необхідних змін у це Положення, Товариство керується відповідним правовим актом.

12. Заключні Положення

12.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його Зборами.

12.2. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні й розпорядницькі документи у відповідність із цим Положенням у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів від дати набрання чинності цим Положенням.

12.3. З набранням чинності цим Положенням втрачає чинність попередня редакція Положення з усіма змінами та доповненнями до нього.

12.4. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради Товариства й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства й цим Положенням, регулюються рішеннями органів Товариства.

12.5. Акціонери та посадові особи Товариства повинні докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спірні питанням шляхом переговорів та взаємних консультацій.

Якщо акціонери та посадові особи не дійдуть до згоди, то спірні питання між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

Голова

Загальних зборів акціонерів: _______________ В.Б.Молчанов

Секретар

Загальних зборів акціонерів: _______________ Н.І. Кіор

М.П.

 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 5 гостей