Положение про ревизионную комиссию 2014 г.

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ "Рутченківський

завод "Гормаш"

Протокол ?08-04/14 від 08 квітня 2014 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Ревізійну комісію

публІчного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Рутченківський завод "Гормаш"

(нова редакція)

м. Донецьк - 2014 р.

Зміст

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................................................................... 3

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ......................................................................... 3

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ'ЯЗКИ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ....................................................... 3

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ................................................................................................. 4

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.................................................................. 5

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ................................................................................... 5

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.................................................................... 7

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ..................................................................................................... 8

9. ТРУДОВІ ВЗАЄМПВІДНОСИНИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ......................................................... 9

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ............................................................................. 9

11. Заключні Положення................................................................................................ 10


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНого АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА "Рутченківський завод "Гормаш" (надалі ? "Товариство") розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Ревізійну комісію Товариства (надалі ? "Положення") визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства (надалі - "Збори") і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність за місцезнаходженням Товариства.

1.5. Організаційно-технічна сторона роботи Ревізійної комісії забезпечується персоналом Товариства й за рахунок Товариства.

1.6. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати в розпорядження Ревізійної комісії інвентар, оргтехніку, канцелярські приналежності, необхідні для зберігання документів і здійснення діяльності Ревізійної комісії. Надання зазначеного майна здійснюється на підставі заявок, що подаються головою Ревізійної комісії на ім'я Генерального директора Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових (спеціальних) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада Товариства не є у відношенні до Ревізійної комісії керівним органом.

2.4. Голова Ревізійної комісії:

1) організує роботу Ревізійної комісії;

2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

2.5. Заступник Голови Ревізійної комісії надає допомогу Голові Ревізійної комісії в організації роботи Ревізійної комісії та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Секретар Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної комісії.

2.7. Компетенція Ревізійної комісії визначається законом та Статутом Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати надання пояснень Генерального директора та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності та у межах затвердженого Зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізійна комісія зобов'язана:

1) проводити планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Генеральному директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;

3) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

3.3. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) брати участь у Зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Генеральному директору, Наглядовій раді, Зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.4. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб.

4.2. Членами Ревізійної комісії можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

Не може бути членом Ревізійної комісії:

1) член Наглядової ради Товариства;

2) Генеральний директор Товариства;

3) корпоративний секретар Товариства;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

4.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.

5.4. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії;

3) прийняття Зборами рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;

4) обрання Зборами нового складу Ревізійної комісії на підставі п. 4.5 цього Положення;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. У випадку, передбаченому п. 2) п. 5.4 цього Положення, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Генерального директора та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

5.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Ревізійної комісії зобов'язаний письмово повідомити про це Ревізійну комісію, Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 3 (три) календарних дня.

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени ревізійної комісії обираються Зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати бездоганну ділову репутацію;

- не мати непогашеної судимості;

- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, котрий її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 2 (двох) років;

8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені п. 4.2, 4.4, 6.4 цього Положення;

9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

11) згоду кандидата на обрання до ревізійної комісії Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою Товариства протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 6.5 цього Положення.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;

2) неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;

4) якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності не менш як 5 відсотками голосів.

6.8. Наглядова рада не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

1) орган Товариства, до якого висувається особа;

2) те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.9. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів

6.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує чисельний склад ревізійної комісії, зазначений у п. 4.1 цього Положення, обраними членами ревізійної комісії вважаються перші 3 (три) особи, які набрали найбільшу кількість голосів

6.11. Якщо за результатами голосування Ревізійна комісія у повному складі не обрана, скликаються позачергові Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до дати ухвалення Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

6.12. Голова, заступник Голови, секретар Ревізійної комісії обираються на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів на термін повноважень ревізійної комісії.

Особа вважається обраною Головою, заступником Голови, секретарем Ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова, заступник Голови, секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

1) планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Зборам висновків по річних звітах та балансах.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 20 (двадцяти) днів.

7.3. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією:

1) з власної ініціативи;

2) за рішенням Зборів;

3) за рішенням Наглядової ради;

4) за рішенням Генерального директора;

5) на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менш як 10 % голосів.

Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги акціонерів, протоколу Зборів, Наглядової ради або Генерального директора. Строк проведення позапланової (спеціальної) перевірки не повинен перевищувати 10 (десяти) днів.

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

1) підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

2) інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

3) інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

7.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

7.7. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обираються Голова, заступник Голови, секретар Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 3 (трьох) робочих днів після проведення Зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію.

7.8. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.

7.9. Порядок денний засідання затверджується Головою Ревізійної комісії і не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам Ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний її член повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення йому повідомлення за його власним підписом.

7.10. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.11. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени ревізійної комісії повідомляються у порядку, передбаченому п. 7.9 цього Положення.

7.12. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

7.13. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.14. Під час голосування на засіданні голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

7.15. Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв'язку або електронної пошти.

7.16. Під час засідання секретар Ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії.

7.17. Протоколи засідань Ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Ревізійної комісії до архіву Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до Наглядової ради та Генеральному директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Наглядової ради, а також ініціатору проведення позапланової (спеціальної) перевірки.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді Товариства не пізніше як за 30 днів до дати проведення чергових Зборів акціонерів Товариства.

8.2. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною комісією.

8.3. Доповідь Голови Ревізійної комісії Зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства має містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові (спеціальні) перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Зборами.

9. ТРУДОВІ ВЗАЄМПВІДНОСИНИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

9.1. Посада члена Ревізійної комісії Товариства не є його основним містом роботи.

9.2. Умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (типова форма Договору - Додаток до цього Положення) затверджуються Наглядовою радою Товариства, яка також визначає особу, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з кожним з членів Ревізійної комісії.

9.3. Договір з членом Ревізійної комісії є безоплатним, але у разі коли матеріальне становище Товариства є задовільним, допускаються одноразові грошові виплати членам Ревізійної комісії.

Рішення про виплату винагороди приймаються Наглядовою радою за попереднім узгодженням з керівником виконавчого органу Товариства.

9.4. За рішенням Зборів членам Ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Ревізійної комісії.

9.5. Членам Ревізійної комісії компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають - добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У це ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Пропозиції про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства.

10.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради Товариства, яка після розгляду поданих пропозицій виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення.

10.3. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами акціонерів.

По відхилених пропозиціях їхньому подавцеві направляється письмова обґрунтована відмова.

10.4. У випадку, якщо виникає невідповідність даного Положення знову прийнятим законодавчим або іншим нормативним актам, Збори акціонерів ухвалюють рішення щодо внесенні змін, що усувають ця невідповідність.

Дані зміни набувають чинності з моменту їхнього затвердження.


11. Заключні Положення

11.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Зборами акціонерів.

11.2. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні й розпорядницькі документи у відповідність із цим Положенням у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів від дати набрання чинності цим Положенням.

11.3. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Ревізійної комісії й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства й цим Положенням, регулюються рішеннями Зборів акціонерів, а в період між ними - рішеннями Наглядової ради Товариства.

Голова

Загальних зборів акціонерів: _______________ В.Б.Молчанов

Секретар

Загальних зборів акціонерів: _______________ Н.І. Кіор

М.П.

 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 10 гостей