Годовой отчёт 2013 (ч.14)

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


12997


116257

Повернення податків і зборів

3005

0

801

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

377

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

1054

Надходження від повернення авансів

3020

15

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

3

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

3403

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5912

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 8278 )


( 90671 )

Праці

3105

( 7637 )

( 14474 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2989 )

( 8989 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3162 )

( 4554 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 87 )

( 92 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 809 )

( 743 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 2266 )

( 3717 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 2255 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1009 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов?язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 649 )

( 613 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1017

-3443

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

364

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

43

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 2330 )

( 5026 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1923

-5026

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

8572

8300

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

4913

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 616 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 33 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3043

8267

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

103

-202

Залишок коштів на початок року

3405

148

337

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-10

13

Залишок коштів на кінець року

3415

241

148

Примітки

д/н

Керівник

Молчанов Вячеслав Борисович

Головний бухгалтер

Понамарьова Антоніна Сергіївна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУТЧЕНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ГОРМАШ"

за ЄДРПОУ

00176383

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

24000

0

0

0

6175

0

0

30175

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

861

0

0

861

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

24000

0

0

0

7036

0

0

31036

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-14907

0

0

-14907

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-14907

0

0

-14907

Залишок на кінець року

4300

24000

0

0

0

-7871

0

0

16129

Примітки

д/н

Керівник

Молчанов Вячеслав Борисович

Головний бухгалтер

Понамарьова Антоніна Сергіївна


 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 14 гостей