Годовой отчёт 2013 (ч.13)

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУТЧЕНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ГОРМАШ"

за ЄДРПОУ

00176383

Територія

за КОАТУУ

1410137100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

за КВЕД

33.12

Середня кількість працівників

23

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

Петровського,74, м. Донецьк, Кіровський район, Донецька область, 83025, (062) 340-54-06

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2014 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

284

284

458

Основні засоби:

1010

57206

50302

49647

первісна вартість

1011

139270

126765

132439

знос

1012

82064

76463

82792

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

6064

0

первісна вартість

1016

0

11915

0

знос

1017

0

5851

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

17

17

17

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

26580

32080

23028

Відстрочені податкові активи

1045

489

19

254

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

84576

88766

73404

II. Оборотні активи

Запаси

1100

128677

132845

133592

Виробничі запаси

1101

82114

89677

79451

Незавершене виробництво

1102

7087

4290

5793

Готова продукція

1103

608

381

9097

Товари

1104

38868

38497

39251

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

19887

13348

25388

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1012


807


1714

з бюджетом

1135

34

40

119

у тому числі з податку на прибуток

1136

29

28

10

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

217

4292

6487

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

148

241

337

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

148

241

337

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов?язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

149975

151573

167637

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

234551

240339

241041

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24000

24000

24000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7036

-7871

15325

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

31036

16129

39325

II. Довгострокові зобов?язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов?язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов?язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов?язання

1515

34843

42398

31445

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов?язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

34843

42398

31445

IІІ. Поточні зобов?язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

16855

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов?язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

104472

73779

78771

за розрахунками з бюджетом

1620

339

186

392

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1169

1338

1132

за розрахунками з оплати праці

1630

1700

70

1357

за одержаними авансами

1635

2255

811

2695

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

2575

107

3408

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов?язання

1690

56162

105521

65661

Усього за розділом IІІ

1695

168672

181812

170271

ІV. Зобов?язання, пов?язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

234551

240339

241041

Примітки

д/н

Керівник

Молчанов Вячеслав Борисович

Головний бухгалтер

Пономарьова Антоніна Сергіївна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУТЧЕНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ГОРМАШ"

за ЄДРПОУ

00176383

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12383

51913

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16287 )

( 71340 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

0

0

Валовий: збиток

2095

( 3904 )

( 19427 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов?язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1963

18977

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5559 )

( 4716 )

Витрати на збут

2150

( 198 )

( 717 )

Інші операційні витрати

2180

( 2167 )

( 2856 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

( 9865 )

( 8739 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

1

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 4488 )

( 586 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( 14353 )

( 9324 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-554

174

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 14907 )

( 9150 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов?язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-14907

-9150

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

5705

42676

Витрати на оплату праці

2505

5087

17169

Відрахування на соціальні заходи

2510

2028

7738

Амортизація

2515

1804

1587

Інші операційні витрати

2520

1074

1137

Разом

2550

15698

70307

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

96000000

96000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

96000000

96000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.15

-0.09

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.15

-0.09

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Молчанов Вячеслав Борисович

Головний бухгалтер

Понамарьова Антоніна Сергіївна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУТЧЕНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ГОРМАШ"

за ЄДРПОУ

00176383

(найменування)

 

 

 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 7 гостей