Годовой отчёт 2013 (ч.10)

PDF  | Печать |
Корпоративное управление

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.04.2013

22.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.10.2013

10.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2013

26.04.2013

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

Текст аудиторського висновку

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фірма ТОВ ?КРАТ-АУДИТ?

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23413650

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0718 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторська фірма ТОВ ?КРАТ-АУДИТ? свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво ?0718 видано Аудиторською палатою України 26.01.2001р., дійсне до 04.11.2015р., адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3, код ЄДРПОУ 23413650, тел.: (062) 335-62-58, тел./факс: (062) 335-91-61 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? станом на 31 грудня 2013 року 1. Адресат. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів, керівництва публічного акціонерного товариства ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ?, фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? (далі ? Емітент) Ідентифікаційний код юридичної особи 00176383 Місцезнаходження: 83025, Донецька область, м. Донецьк, вул. Петровського, 74 Дата державної реєстрації 28.11.1995р. 2.2 Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності публічного акціонерного товариства ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ?, яка складає повний комплект фінансової звітності: - Баланси (Звіти про фінансовий стан) на 31.12.2013р., на 31.12.2012р. Та на 01.01.2012., - Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за роки, що закінчились 31.12.2013р. Та 31.12.2012р., - Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за роки, що закінчились 31.12.2013р. Та 31.12.2012р., - Звіти про власний капітал за роки, що закінчились 31.12.2013р. Та 31.12.2012р., - стислий виклад основних принципів облікової політики та інших приміток і іншої пояснювальної інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (далі разом ? фінансова звітність). Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України ?Про аудиторську діяльність?, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі ? МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України ? 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА ? 700 ?Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності?, МСА 705 ?Модифікації думки у звіті незалежного аудитора?, МСА 706 ?Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора?. При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. ?1360. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 ?Аудиторські докази?, що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб?єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Прийнятою обліковою політикою Емітента встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання. Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Знос нараховується на вартість, що амортизується. Встановлений прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються на кінець кожного фінансового року і коригуються відповідним чином. Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати згідно з МСБО 40 ?Інвестиційна нерухомість?. Інвестиційною нерухомістю визнані будівлі, які є власністю Емітента та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду. На дату переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ вартість будівель визнана за первісною вартістю. Собівартість інвестиційної нерухомості, збудованої власними силами, є її собівартість на дату завершення будівництва. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість оцінюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності, крім тієї, яка відповідає критеріям активу, утриманого для продажу. Емітент може включати нерухомість до складу інвестиційної нерухомості або виключати її зі складу інвестиційної нерухомості тільки в тому разі, якщо змінюється спосіб її використання. Визнання інвестиційної нерухомості припиняється у разі її продажу або якщо інвестиційна нерухомість постійно виключається із використання та не очікується ніяких економічних вигід від її продажу. При цьому списання інвестиційної нерухомості та зменшення корисності відображається в обліку аналогічно списанню та зменшенню корисності основних засобів. Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю чи за чистою вартістю реалізації. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті їх оцінка робиться за методом ідентифікованої вартості. Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів в ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію. Основні фінансові інструменти включають грошові кошти та їх еквіваленти, кредити та позикові кошти. Емітент має ряд інших фінансових інструментів, таких як, дебіторська та кредиторська заборгованість, які виникають безпосередньо у її діяльності. Фінансові активи та зобов?язання під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов?язані з угодою. Після первісного визнання фінансові зобов?язання, векселі і дебіторська заборгованість Емітента обліковуються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість визначається з використанням методу ефективної відсоткової ставки та, для фінансових активів, вона визначається за вирахуванням збитків від знецінення. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов?язань з терміном погашення менше одного року, вважається їх номінальна вартість. Справедлива вартість фінансових зобов?язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків за договором, використовуючи поточну ринкову відсоткову ставку для аналогічних фінансових інструментів. Дебіторська заборгованість в основному складається з торгової та іншої дебіторської заборгованості і векселів. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Всі інші фінансові активи класифікуються як доступні для продажу. Первісне визнання таких активів здійснюється на дату їх виникнення за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться на здійснення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існують об?єктивні свідчення того, що Емітент не зможе отримати заборгованість відповідно з її первісними умовами. На підставі аналізу дебіторської заборгованості за продукцію, роботи, послуги Емітент проводить нарахування резерву під знецінення дебіторської заборгованості на кожну звітну дату. При розрахунку резерву відносно дебіторської заборгованості, використовуються два підходи, в залежності від розміру заборгованості: - індивідуальний підхід ? суттєві суми заборгованості покупців на звітну дату, аналізуються окремо і, при необхідності, резерв нараховується індивідуально для кожного такого боргу; - груповий підхід ? всі інші заборгованості групуються, і оборотність заборгованості аналізується по групі в цілому, а не по кожній індивідуальній заборгованості окремо. На підставі оборотності будь-якої групи сумнівної дебіторської заборгованості і ставки відсотку, яка використовується при однотипних операціях, нараховується резерв сумнівних боргів для групи в цілому. Резерв сумнівних боргів створюється за всіма типами дебіторської заборгованості, включаючи аванси видані. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів у касі та депозити на вимогу з первісними термінами виплати до трьох місяців. Суми, використання яких обмежено, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження у відношенні до яких, не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунків за зобов`язаннями протягом дванадцяти місяців після звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів. Позикові кошти та інші фінансові зобов?язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на проведення операції. Згодом позикові кошти та інші фінансові зобов?язання обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Витрати на позики, безпосередньо пов?язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активів, які не обліковуються за справедливою вартістю та які потребують значного часу для підготовки до використання за призначенням або продажу (кваліфіковані активи) капіталізуються як частина вартості цих активів. Капіталізація витрат на позики триває до моменту, коли активи будуть готові для їх використання або продажу. Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу первісного визнання та оцінки фінансових інструментів. Далі заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також всіх премій та дисконтів при розрахунках. Фінансові зобов`язання, які не мають фіксованого терміну погашення, в майбутньому обліковуються за справедливою вартістю. Резерви майбутніх витрат і платежів ? це резерви на позики, які визнаються у випадках, коли у Емітента є поточні юридичні або передбачувані зобов`язання в результаті минулих подій та коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватись за зобов`язаннями, та їх суму можливо розрахувати з достатнім ступенем точності. Емітент створює резерв на виплату майбутніх відпусток працівникам. Розрахунок відстрочених податків з податку на прибуток проводиться балансовим методом. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Фінансова звітність публічного акціонерного товариства ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Емітента за станом на кінець останнього дня звітного року та проведеної трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ. 3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України ?Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні? та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансовій звітності протягом звітного періоду. 4. Відповідальність аудитора Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб?єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фінансової звітності Складання аудиторського висновку (звіту) щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА ?700 ?Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності?, МСА ?705 ?Модифікації думки у звіті незалежного аудитора?. У зв?язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА ?705 ?Модифікації думки у звіті незалежного аудитора?. 5.1. Підстави для висловлення модифікованої думки Емітентом на дату переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ не була використана оцінка основних засобів за переоціненою вартістю, яка могла бути визнана доцільно первісною вартістю згідно МСФЗ 1 ?Перше застосування МСФЗ?. Така оцінка не була проведена до об?єктів, які обліковуються як незавершені капітальні інвестиції. Вартість таких об?єктів була визначена за даними бухгалтерського обліку на дату переходу на складання фінансової звітності у форматі МСФЗ, яка на думку аудитора, враховуючи строки придбання, не відповідає справедливій вартості. Вартість основних засобів склала на 31 грудня 2013р. 50586тис. Грн., на 31 грудня 2012р. ? 57490 тис. грн. та на 01 січня 2012р. Склала 50105тис. Грн. У зв?язку з цим ми не мали змоги визначити, чи могли бути визнані необхідними коригування по відношенню до основних засобів, і елементів, які складають звіти про фінансові результати, про сукупний дохід, про власний капітал за роки, що закінчилися 31 грудня 2013р. Та 31 грудня 2012р. Емітентом не розглядались ознаки зменшення корисності основних засобів, інвестиційної нерухомості відповідно до вимог МСБО 36 ?Зменшення корисності активів? станом на 31 грудня 2013р., на 31 грудня 2012р., на 01.01.2012р. Згідно з вимогами МСБО 36 ?Зменшення корисності активів? у разі існування ознак того, що суми відшкодування основних засобів можуть бути меншими за їх балансову вартість, управлінський персонал здійснює належну оцінку сум очікуваного відшкодування. Протягом звітного періоду відбулось припинення виробничої діяльності з виробництва та ремонту гірничо-шахтного обладнання, скорочення штату працівників, консервація значної частки основних засобів, що свідчить про існування ознак зменшення корисності активів. Оскільки така оцінка не була здійснена, вплив цього відхилення на фінансову звітність не був визначений. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов?язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Емітентом не були списані з балансу об?єкти невиробничої сфери в сумі 61 тис. грн. на 31.12.2013р., в сумі 82 тис. грн. на 31.12.2012р. Та в сумі 69 тис. грн. станом на 01.01.2012р., як такі, що не відповідають критеріям визнання активів. Відповідно на ці суми повинні бути зменшені активи та збільшені збитки Емітента. Перевіркою виявлено, що управлінський персонал не визнав запаси та товари за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, а визнав їх лише за собівартістю, що є відхиленням від Міжнародних стандартів фінансової звітності. Значна частина запасів перебувають на балансі більше 3-х років і тестування на знецінення не проведено. Сума таких запасів склала на 31.12.2013р., на 31.12.2012р. Та 01 січня 2012р. ? 99002 тис. грн. Оскільки така оцінка не була здійснена, вплив цього відхилення на фінансову звітність не був визначений. Перевіркою виявлено, що Емітент не створив забезпечення на виплату пенсій на пільгових умовах, що здійснюються державою працівникам Емітента, які працювали протягом певного періоду у шкідливих умовах, як визначено нормативно-правовими актами України, і тому мають право на вихід на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного віку. Емітент зобов`язаний компенсувати державі суми пенсійних виплат. Зазначені зобов`язання покриваються грошовими коштами від операційної діяльності. У зв?язку з цим ми не мали змоги визначити, чи могли бути визнані необхідними коригування по відношенню до забезпечень, і елементів, які складають звіти про фінансові результати, про сукупний дохід, про власний капітал за роки, що закінчилися 31 грудня 2013р. Та 31 грудня 2012р. Суттєві суми дебіторської та кредиторської заборгованості не підтверджені актами звіряння. У зв?язку з вищевикладеним, аудитор вважає, що якби Емітент провів всі процедури з трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, відповідно до вимог МСФЗ, то у фінансовій звітності це вплинуло б на такі елементи, як основні засоби, інвестиційна нерухомість, запаси, власний капітал, відстрочені податкові зобов?язання, забезпечення, чистий прибуток (збиток), валюта балансу. 5.2. Загальний висновок аудитора (негативний) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України ? 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА ? 705 ?Модифікації думки у звіті незалежного аудитора?. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. На думку аудитора, в зв?язку із значимістю питань, про які йдеться у параграфі ?Підстава для висловлення модифікованої думки? фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? станом на 31.12.2013р., на 31 грудня 2012р та на 01 січня 2012р., його фінансові результати та рух грошових коштів за роки, що закінчилися 31 грудня 2013р. Та 31 грудня 2012р. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. В ході перевірки Аудитор оцінював прийнятність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності відповідно МСА 570 ?Безперервність?. Протягом 2013р. Змінились види діяльності Емітента: виробнича діяльність припинена, Емітентом надаються орендні послуги. Значна сума отриманих збитків, скорочення власного капіталу, негативне значення чистих оборотних активів є певними ознаками свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Емітента. Ця ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність Емітента безперервно продовжувати діяльність. 6. Інші питання Вхідні залишки балансу на 31.12.2011р. Перевірялись аудиторською фірмою у формі ТОВ ?КРАТ-АУДИТ?, якою було висловлено негативну думку, що призвело до її модифікації з причини не проведення переоцінки основних засобів для підтвердження їх справедливої вартості, незгодою з оцінкою запасів, дебіторської заборгованості, забезпечень, зобов`язань, обмеження участі аудитора при проведенні інвентаризації, в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) від 18.04.2012р. 7. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги Цей розділ аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) підготовлений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. ?1360. 7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Вартість чистих активів Емітента визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов?язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Емітента здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. ? 485 з метою реалізації положень статті 155 Цивільного кодексу України ?Статутний капітал акціонерного товариства?, зокрема п.3. Розрахункова вартість чистих активів Емітента на кінець звітного періоду складає 16129 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 24000 тис. грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. Менше суми статутного капіталу на 7871 тис. грн, що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. 7.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання Аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з МСА 720 ?Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність?. В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена в іншій інформації, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 7.3. Виконання значних правочинів ПАТ ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? у 2013 році мало виконання правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України ?Про акціонерні товариства? визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Емітента вартість активів на початок року складає 234551 тис. грн. Мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню Аудитором складає 23455 тис. грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Емітентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року, було прийнято річними загальними зборами акціонерів (протокол ?25-04/2013 від 25.04.2013р.). Були визначені характер та гранична сукупна вартість таких угод: - Укладення Емітентом з АТ ?СБЕРБАНК РОСІЇ? іпотечного договору про надання в іпотеку майна заставною вартістю не більше 120 млн. грн., договору застави виробничого обладнання загальною заставною вартістю не більше ніж 20 млн. грн., договору поруки; - будь-які фінансово-господарські договори, у т.ч. Оренда майна, купівля-продаж (постачання) майна, послуги, підряд, банківське кредитування, застава/іпотека майна, порука у еквіваленті до 500 млн. грн.; - будь-які договори про надання кредиту, застави, іпотеки майна, поруки, договори про відкриття акредитивів, надання гарантій та інших фінансових установ з АТ ?СБЕРБАНК РОСІЇ? на загальну суму більше ніж 250 млн. грн. Надано повноваження щодо підписання правочинів виконавчому органу ? Голові Правління, або уповноваженому Наглядовою радою представнику Товариства, у відповідності до Статуту, за умови обов`язкового попереднього погодження таких правочинів з Наглядовою радою Товариства. Також цими зборами ухвалене рішення про попереднє надання згоди на здійснення угод, щодо яких є зацікавленість. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Емітент дотримувався вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 7.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України ?Про акціонерні товариства? було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України ?Про акціонерні товариства? та вимогам Статуту. Станом на 31.12.2013р. Акціями Емітента володіло 4977 акціонерів: 2 юридичні особи та 4975 фізичних осіб. Формування складу органів корпоративного управління Емітента здійснюється відповідно до розділу 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства ?РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ?ГОРМАШ? протоколом 19-04/2012 від 19.04.2012р. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів ? вищий орган, - Наглядова рада ? наглядовий орган, - Правління - виконавчий орган, - Ревізійна комісія ? контролюючий орган. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується чинним законодавством, Статутом та Положеннями про загальні збори акціонерів (нова редакція затверджена протоколом загальних зборів акціонерів ?19-04/2012 від 19.04.2012р.), про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які були затверджені загальними зборами акціонерів (протокол ?08-04/2011 від 08.04. 2011р.). Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України ?Про акціонерні товариства? - до 30 квітня. Загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013рік проведені 8 квітня 2014р. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України ?Про акціонерні товариства? та вимогам Статуту ? не рідше одного разу на квартал. У Статуті Емітента не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. На момент завершення аудиторської перевірки та видачі аудиторського висновку (звіту) аудитору надана інформація про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік ревізійною комісією. Затвердження зовнішнього аудитора ? АФ ТОВ ?КРАТ-АУДИТ? відбувалось у відповідності до вимог Статуту Емітента (протокол засідання Наглядової ради б/н від 16.12.2013р.). Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: - система внутрішнього контролю включає адміністративний та бухгалтерський контроль; - адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження; - бухгалтерський контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль; - керівництво розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість; - у системі внутрішнього контролю існують недоліки, яких необхідно усунути з метою своєчасного запобігання та виявлення та виправлення викривлень у фінансовій звітності. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, але вимагає подальшого удосконалення. Система внутрішнього контролю Емітента, за винятком згаданих обставин, створена та діє. 7.5 Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов?язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 ?Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб?єкта господарювання і його середовища?, аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 ?Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності?. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб?єкта господарювання щодо наявності ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб?єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов?язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 8. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування аудиторської фірми: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю ?КРАТ-АУДИТ? Ідентифікаційний код юридичної особи 23413650 Місцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3 Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: Свідоцтво АОО ? 304412 від 25 квітня 1995р. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво ? 0718 видане Аудиторською палатою України 26. 01.2001 р. Термін дії: до 04.11.2015р. Телефон (факс): (062) 3356258 9. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту Договір ?59 вiд 19.12.2013р. Дата початку i дата закінчення проведення аудиту 16.01.2014р. ? 24 04.2014р. АУДИТОР сертифікат серії А ?003627, виданий рішенням Аудиторської палати України від 29.01.1999 року, термін дії сертифікату до 29.01.2018р. Н.В. Зудікова Директор Аудиторської фірми ТОВ ?КРАТ-АУДИТ? сертифікат серії А ? 002017, виданий рішенням Аудиторської палати України ? 27 від 02.03.1995 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 02.03.2019р. О.М. Кратт Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора 24.04.2014 року

д/н

д/н

д/н

 
free poker

Партнеры

Новости партнеров

Новости футбола

Кто на сайте

Сейчас на сайте находятся:
 24 гостей